Pozemné vybavenie

Lokalizér

Jednou z hlavných častí systému ILS je lokalizér, ktorý zabezpečuje horizontálne navádzanie. Lokalizér je VHF vysielač a anténny systém, ktorý využíva rovnaké frekvenčné pásmo ako VOR vysielače (108,10÷111,95 MHz), avšak frekvencie lokalizéru sú iba na nepárnych desatinných miestach, s odstupom 50 kHz medzi jednotlivými kanálmi.
Vysielač a anténa sú v ose dráhy, na opačnom konci VPD ako je smer priblíženia. Na niektorých systémoch ILS je použitý lokalizér zadného kurzu. Zadný kurz je určený na pristávacie účely, a je zabezpečovaný 75 MHz zadným návestidlom (markerom), alebo NDB (Non Directional Beacon) umiestneného 3÷5 námorných míľ (NM), teda 5,556÷9,26 kilometra (km) za začiatkom dráhy.
Kurz je periodicky kontrolovaný aby sa zaistilo, že sa nachádza v určených toleranciách.


anténa lokalizéru
obr. 2 - Anténny systém lokalizéru
(zdroj: http://www.airfields-freeman.com/AZ/Whitman_AZ_localizer_02.jpg)

Vysielaný signál:
VHF kurzový maják vyžaruje dva smerové vyžarovacie diagramy.
Jeden je vytvorený nosnou vlnou amplitúdovo modulovanou, harmonickým signálom o kmitočte 150 Hz a druhý rovnakou nosnou vlnou amplitúdovo modulovanou, harmonickým signálom o kmitočte 90 Hz. Tieto smerové vyžarovacie diagramy sa pretínajú a vytvárajú kurzovú rovinu.
Pre pozorovateľa, pilota, ktorý sa nachádza na približovacej strane VPD (t.j. pred anténovým systémom LLZ) prevláda na pravej strane kurzovej roviny modulácia 150 Hz a na ľavej strane 90 Hz. Pravý lalok sa nazýva modrá oblasť. Ľavý lalok sa nazýva žltá oblasť. Priesečník týchto dvoch oblastí určuje signál „on-track“.
Šírka navigačného lúča sa môže pohybovať od 3° po 6°, najčastejšie však 5°. Je nastavený tak, aby zabezpečoval signál na hranici VPD široký približne 700 ft (213,36 m). Šírka lúča sa zväčšuje, takže vo vzdialenosti 10NM (18.52 km) od vysielača je lúč široký približne 1 NM (1,852 km). Dosah lokalizéra môže byť aj 18 NM (33.336 km) v oblasti 10° od stredu lúča (on-track signal) a 10NM (18.52 km) v oblasti 10°÷35° od stredu lúča. Je to tak, pretože hlavná časť signálu je súosá so stredom VPD.
Lokalizér je identifikovaný audio signálom pridaným k navigačnému signálu. Audio signál je písmeno „I“, za ktorým nasleduje dvojpísmenové označenie napr.: „I-OW“.


vyžarovacia charakteristika lokalizéru
obr. 3 - Vyžarovacia charakteristika VHF vysielača lokalizéru
(zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:ILS_illustration.jpg)


UKV zostupový maják

Vysielaný signál:
Uhol glizády zabezpečuje pre pilota počas priblíženia vertikálne navedenie. Uhol glizády ILS (ILS Glide Slope), je vytváraný pozemným UHF vysielačom a anténnym systémom operujúcim v pásme 329,30÷335.00 MHz, s odstupom medzi kanálmi 50 kHz. Vysielač (obr.4) sa nachádza 750÷1250 ft (228,6÷381 m) od začiatku a 400÷600 ft (121,92÷182,88 m) od osi VPD. Monitorovaná tolerancia je ±0,5°. UHF glizáda je „párovaná“ s odpovedajúcou frekvenciou VHF lokalizéra.


UKV zostupový maják
obr. 4 - UKV zostupový maják GS vytyčuje v priestore zostupovú rovinu (glizádu)
(zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/EDDV-ILS_09R_Glideslope.jpg)


Tak ako signál lokalizéra aj signál uhla glizády pozostáva s dvoch prekrývajúcich sa lúčov, modulovaných 90 a 150 Hz. Na rozdiel od lokalizéru sú však tieto signály usporiadané nad sebou a sú vyžarované pozdĺž trasy priblíženia (obr. 5). Hrúbka oblasti prekrytia je 0,7° nad aj pod optimálnym uhlom glizády.

vyžarovacia charakteristika UKV zostupového majáku
obr. 5 - Vyžarovacia charakteristika UKV zostupového majáku tvoriaceho v priestore zostupovú rovinu
(zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:ILS_illustration.jpg)

Signál glizády môže byť nastavený v rozmedzí 2°÷4,5° nad horizontálnou rovinou. Typicky je to hodnota medzi 2,5°÷3°, v závislosti na prekážkach pozdĺž koridoru priblíženia a sklone dráhy. Pozdĺž zostupovej roviny sa môžu generovať falošné signály. Deje sa tak v násobkoch uhla, ktorý zviera zostupová rovina s horizontálnou. Prvý prípad nastáva približne 6° nad horizontálnou rovinou. Tieto falošné signály sú inverzné, to znamená, že pokyny stúpaj a klesaj budú vymenené. Falošný signál v uhle 9° bude orientovaný rovnako ako skutočná zostupová rovina. Pod glizádou sa žiadne falošné signály nevyskytujú.