Vitajte vo výukovom programe ILS - Instrument Landing System

Program ako celok, ktorý práve vidíte sa skladá zo štyroch častí. Časť, v ktorej sa nachádza text, ktorý práve čítate nazývame stavové okno. V stavovom okne budú počas animácie zobrazené poznámky, konkrétne popis situácii do ktorých sa lietadlo približujúce sa na pristátie dostalo. Vľavo od stavového okna, môžete sledovať priblíženie na pristátie v pohľade z hora. Dole pod stavovým oknom je zobrazované priblíženie na pristátie v pohľade z boku. Obe roviny (z hora, boku) sú vzájomne prepojené, to znamená že poloha lietadla v pohľade z hora je identická s polohou lietadla v pohľade z boku. Poslednou časťou je zobrazenie palubného prístrojového vybavenia, ktoré sa nachádza v ľavo dole od stavového okna. Aj keď je v časti pohľadu z hora, tvorí nezávislú časť. Zobrazené palubné vybavenie slúži na indikáciu polohy lietadla voči horizontálnej a vertikálnej rovine a taktiež na nespojité meranie vzdialenosti pomocou polohových návestidiel pomocou O-M-I indikátora.

situácia #1 - V tomto momente je lietadlo mimo dosahu signálu lokalizéru a taktiež mimo signálu zostupovej roviny, tzv. glizády. Danú situáciu si môžeme overiť na oboch pohľadoch, či už z hora alebo z boku. Vidíme, že lietadlo sa nachádza mimo dosahu pokrytia. Absenciu príjmu navigačného signálu potvrdzuje aj palubný indikátor, ktorý ako výstrahu pre pilota zobrazil červené terčíky NAV a GS. Vzhľadom na momentálnu pozíciu lietadla, t.j. viac ako 13 km od prahu vzletovo pristávacej dráhy (VPD) viď hodnotu kóty, ešte nemôžeme hovoriť o približovaní na pristátie za pomoci systému instrument landing system (ILS). Zatiaľ sa jedná o štandardný let podľa vopred určeného letového plánu, avšak už bolo zahájené klesanie na výšku priblíženia na pristátie.

situácia #2 - Lietadlo sa dostalo do dosahu oboch navigačných signálov, t.j. signálu lokalizéra a taktiež signálu zostupovej roviny. Pre kontrolu si prosím všimnite, že lietadlo sa už dotýka vykreslených navigačných signálov ako v pohľade z hora, tak aj v pohľade z boku. Prítomnosť, resp. zachytenie navigačných signálov palubný indikátor vyhodnocuje zhasnutím výstražných terčíkov NAV a GS. Ďalej palubný indikátor taktiež vyhodnotil pozíciu lietadla v priestore priblíženia na pristátie. Vyhodnotením sa myslí vychýlenie ručičiek indikátora do polôh v ktorých sa nachádza presná zostupová rovina. Treba si uvedomiť, že sa jedná o tzv. príkazový indikátor. To znamená že ak je vertikálna ručička (vyhodnocuje signál lokalizéru) vychýlená v pravo, indikuje tak pilotovi nutnosť korekcie doprava a naopak. To isté platí aj pre horizontálne umiestnenú ručičku (vyhodnocuje signál glizády) a to v zmysle: ak sa lietadlo nachádza pod zostupovou rovinou, ručička je vychýlená nahor - indikuje tak nutnosť korekcie nahor a naopak. V súčasnej pozícii sa lietadlo nachádza čiastočne vľavo od osi priblíženia a čiastočne nad zostupovou rovinou. Palubný indikátor situáciu vyhodnotil vychýlením horizontálnej ručičky nadol a vertikálnej ručičky vpravo.

situácia #3 - Ako ste si mohli všimnúť, lietadlo od posledného výpisu situácie zmenilo polohu a to výrazným vychýlením voči osi priblíženia vľavo ako bolo možné vidieť v pohľade z hora, avšak nemenilo letovú hladinu, čo dokazuje pohľad z boku. Pri pohľade na palubný indikátor ste si mohli všimnúť, že došlo k pohybu iba vertikálnej ručičky o ešte väčšiu odchýlku doprava, čo znamená že sa lietadlo od osi priblíženia vzdialilo doľava o ešte väčšiu odchýlku. Pripomínam, že ak sa vertikálna ručička pohla doprava, znamená to, že pilot je oboznámený s veľkosťou nutnej korekcie v smere výchylky teda doprava, keďže sa jedná o príkazový indikátor.

situácia #4 - Od situácie č.3 lietadlo nemenilo svoj kurz ( v našom prípade polohu voči osi priblíženia) ani letovú hladinu (nestúpalo ani neklesalo), teda letelo rovnomerným ustáleným priamočiarym letom. Lietadlo dosiahlo vzdialenosti 11km čo predstavuje vzdialenosť vonkajšieho polohového návestidla, Outer Marker (OM), ktorý je v pohľade z hora označený práve písmenami OM a taktiež ho znázorňuje modrý maják. Vonkajšie polohové návestidlo sa umiestňuje do špičky prekrytia na navigačných signálov. Ako si môžete všimnúť na palubnom indikátore O-M-I sa rozsvietila modrá "O" žiarovka, ktorá pilota oboznamuje so vzdialenosťou voči vzletovo pristávacej dráhe (VPD). Taktiež ste mohli počuť zvuk typický pre vonkajšie polohové návestidlo. Tento zvuk je identický s tým, ktorý počuje pilot v slúchadlách. Pre podrobnejšie informácie ohľadom vonkajšieho polohového návestidla podržte myš nad modrým majákom označeným OM.

situácia #5 - Pilot realizoval prelet nad vonkajším polohovým návestidlom, teda lietadlo preletelo ponad os priblíženia za súčasnej zmeny letovej hladiny, konkrétne preletelo doprava pričom súčasne klesalo až pod os zostupovej roviny, čo bolo možné vidieť v oboch pohľadoch. Palubný indikátor situáciu vyhodnotil tak, že vertikálne orientovanú ručičku posunul doľava, keďže lietadlo sa nachádza vpravo od horizontálnej osi priblíženia, pričom veľkosť výchylky znázorňuje veľkosť nutnej korekcie vľavo. To isté platí aj pre horizontálne orientovanú ručičku indikátora ktorá sa presunula nahor, keďže sa lietadlo nachádza pod osou zostupovej a tak indikuje veľkosť nutnej korekcie nahor. Ďalej ste si mohli všimnúť, že na palubnom indikátore O-M-I zhasla modrá "O" indikačná žiarovka a taktiež ustal tón v slúchadlách pilota a to z dôvodu, že sa lietadlo dostalo mimo dosah signálu vonkajšieho polohového návestidla.

situácia #6 - Pilot pokračoval v smere letu doprava, za súčasného klesania, tak ako tomu bolo v predchádzajúcej situácii, avšak vychýlil sa od horizontálnej osi priblíženia natoľko, že sa dostal mimo dosahu signálu lokalizéra a tak mu na palubnom indikátore rozsvietil výstražný terčík NAV. Všimnite si prosím, že v prípade, ak sa rozsvieti výstražný terčík NAV, vertikálne orientovaná ručička palubného indikátoru, sa vracia do nulovej polohy, teda do stredu. V tomto prípade došlo k odchýleniu iba od signálu lokazéru teda od horizontálnej osi priblíženia a tak si môžete všimnúť, že horizontálne orientovaná ručička, teda tá, ktorá indikuje výchylku voči zostupovej osi stále operuje, teda indikuje korekciu nahor. Vzhľadom na to, že palubný systém resp. indikátor prijíma signály zostupovej roviny, je výstražný terčík GS stále neaktívny, teda zhasnutý.

situácia #7 - Pilot skorigoval let smerom doľava, teda vrátil sa do dosahu pokrytia signálu lokalizéra. Po zachytení horizontálneho navigačného signálu palubným systémom, palubný indikátor zhasol výstražný terčík NAV, pričom posunul vertikálne orientovanú ručičku určujúcu veľkosť korekcie v smere vychýlenia do zodpovedajúcej polohy. Na oboch z pohľadov ste si mohli všimnúť že pilot počas korekcie vľavo súčasne stúpal, až takmer k osi zostupovej roviny a tak sa výrazne zmenšila výchylka horizontálne orientovanej ručičky. Keďže sa lietadlo nachádza takmer na osi zostupovej roviny, ručička sa priblížila nule (stred palubného indikátora).

situácia #8 - Pilot pokračoval v korekcii doľava za súčasného stúpania, pričom preletel ponad horizontálnu os priblíženia a taktiež zmenil letovú hladinu, pričom danú situáciu môžete sledovať v oboch pohľadoch. Všimnite si prosím, že pilot sa od horizontálnej roviny vychýlil len čiastočne v ľavo, čomu zodpovedá čiastočná výchylka vertikálne orientovanej ručičky vpravo. Na pohľade z boku si môžete všimnúť, že lietadlo sa od zostupovej roviny vychýlilo dosť značne nahor, čo spôsobilo značnú výchylku horizontálne orientovanej ručičky nadol.

situácia #9 - Na palubnom indikátore systému ILS si môžeme všimnúť, že sa pilotovi podarilo lietadlo naviesť presne na horizontálnu aj vertikálnu rovinu navigačných signálov, čo potvrdzuje zobrazenie v oboch pohľadoch a tak palubný indikátor situáciu vyhodnotil posunutím horizontálne aj vertikálne orientovaných ručičiek do nulovej polohy, t.j. do stredu palubného indikátora systému ILS. Pre pilota táto informáciu predstavuje istotu, že ak jednotlivé ručičky udrží v nulovej pozícii, t.j. v strede, tak lietadlo bezpečne dovedie až k miestu dosadnutia. Lietadlo dosiahlo vzdialenosti 1200m čo predstavuje vzdialenosť stredného polohového návestidla, Middle Marker (MM), ktorý je v pohľade z hora označený práve písmenami MM a taktiež ho znázorňuje oranžový maják. Ako si môžete všimnúť na palubnom indikátore O-M-I sa rozsvietila žltá "M" žiarovka, ktorá pilota oboznamuje so vzdialenosťou voči vzletovo pristávacej dráhe (VPD). Taktiež ste mohli počuť zvuk typický pre stredné polohové návestidlo. Tento zvuk je identický s tým, ktorý počuje pilot v slúchadlách. Pre podrobnejšie informácie ohľadom vonkajšieho polohového návestidla podržte myš nad oranžovým majákom označeným MM.

situácia #10 - Lietadlo sa udržalo presne v horizontálnej aj vertikálnej osi priblíženia, čo dokazuje zobrazenie v oboch pohľadoch a taktiež palubný indikátor systému ILS, ktorú zobrazuje horizontálne aj vertikálne orientovanú ručičku v nulovej polohe. V oboch pohľadoch je možné vidieť, že lietadlo dosiahlo vzdialenosti 60m, čo predstavuje vzdialenosť vnútorného polohového návestidla, Inner Marker (IM), ktorý je v pohľade z hora označený práve písmenami IM a taktiež ho znázorňuje biely maják. Ako si môžete všimnúť na palubnom indikátore O-M-I sa rozsvietila biela "I" žiarovka, ktorá pilota oboznamuje so vzdialenosťou voči vzletovo pristávacej dráhe (VPD). Taktiež ste mohli počuť zvuk typický pre vnútorné polohové návestidlo. Tento zvuk je identický s tým, ktorý počuje pilot v slúchadlách. Pre podrobnejšie informácie ohľadom vnútorného polohového návestidla podržte myš nad bielym majákom označeným IM. Jedná sa o finálnu fázu priblíženia na pristátie.

situácia #11 - Lietadlo klesalo až do miesta dosadnutia a bezpečne pristálo.