Palubné vybavenie

Prijímač lokalizéra (Localizer receiver)

Signál je na lietadle prijímaný palubným prijímačom lokalizéra. Zjednodušená bloková schéma palubného prijímača signálov kurzového majáku (obr. 6). Prijímač lokalizéra a prijímač VOR tvoria jeden celok.
Signál lokalizéra uvádza do činnosti vertikálny ukazovateľ, ktorý sa nazýva „Track bar“ (TB). Za predpokladu, že konečné priblíženie sa deje smerom z juhu na sever, lietadlo letiace západne od osi VPD (obr. 7) nachádza v oblasti modulovanej 90 Hz. TB je vychýlený na pravú stranu. Naopak, ak je lietadlo v oblasti na východ od osi VPD, signál modulovaný 150 Hz spôsobí vychýlenie TB na ľavú stranu (obr. 8). V oblasti prekrytia oba signály pôsobia na TB, čo spôsobí čiastočné vychýlenie v smere silnejšieho signálu.
Teda ak lietadlo letí približne v osi priblíženia vychýlené trochu vpravo, TB sa vychýli trochu naľavo. Indikuje sa tým nutnosť korekcie smerom doľava. V bode, kde majú signály 90 Hz a 150 Hz rovnakú intenzitu je TB v strede. To znamená že lietadlo sa nachádza presne v osi priblíženia (obr. 9).

Bloková schéma palubného prijímača signálov kurzového majáku
obr. 6 - Bloková schéma palubného prijímača signálov kurzového majáku


Lietadlo letiace približne v osi priblíženia avšak čiastočne vychýlené vľavo
obr. 7 - Lietadlo letiace približne v osi priblíženia avšak čiastočne vychýlené vľavo


Lietadlo letiace približne v osi priblíženia avšak čiastočne vychýlené vpravo
obr. 8 - Lietadlo letiace približne v osi priblíženia avšak čiastočne vychýlené vpravo


Keď je TB použitý v spojení s VOR, plnú výchylku ukazovateľa spôsobí 10° vychýlenie lietadla na jednu alebo druhú stranu od signálu. Keď je ten istý ukazovateľ použitý ako indikátor lokalizéra ILS, plnú výchylku spôsobí približne 2,5° odchýlenie od stredu lúča lokalizéra.
Teda citlivosť TB je približne štvornásobne väčšia vo funkcii indikátora lokalizéra ako pri indikácii informácie z VOR - u .

Lietadlo letiace presne po osi priblíženia
obr. 9 - Lietadlo letiace presne po osi priblíženia


Lietadlo sa nachádza mimo dosahu signálu VKV kurzového majáku
obr. 10 - Lietadlo sa nachádza mimo dosahu signálu VKV kurzového majáku

Signál glizády je na lietadle prijímaný UHF anténou. V modernej avionike je ovládanie pre tento prijímač spojené s ovládaním VOR, takže správna frekvencia majáku glizády je naladená automaticky hneď ako je zvolená frekvencia lokalizéra.
Signál glizády uvádza do činnosti ukazovateľ glizády, ktorý sa pretína s TB viď (obr.7-9). Tento ukazovateľ má vlastný terčík GS (obr. 11). Ten sa vysúva, ak je signál majáku zostupovej roviny príliš slabý.


Prípad so zobrazeným GS terčíkom oznamujúcim odklonenie sa od zostupovej roviny
obr. 11 - Prípad so zobrazeným GS terčíkom oznamujúcim odklonenie sa od zostupovej
roviny resp. príliš slabý prijímaný signál.

Navigačný indikátor môže pilot použiť na určenie presnej polohy, pretože zabezpečuje vertikálne aj horizontálne navedenie. Prípad na Obr. 12, zobrazuje oba ukazovatele v strede, čo znamená, že lietadlo sa nachádza v priesečníku kurzovej a zostupovej roviny. Prípad na obr. 13 naznačuje, že pilot musí klesať a točiť doľava, aby sa dostal na správnu zostupovú dráhu. Prípad obr. 14 indikuje nutnosť stúpať a točiť doprava.
S 1,4° prekrytím lúčov, je oblasť približne 1500 ft (457,2 m) široká vo vzdialenosti 10 NM (18,52 km), 150 ft (45,72 m) vo vzdialenosti 1 NM (1,852 km) a menej ako jednu stopu v okamihu pristátia. Zdanlivá citlivosť prístroja sa približovaním lietadla k VPD zväčšuje. Pilot musí pozorne sledovať ukazovateľ, aby ho udržal v strede.


Oba ukazovatele v strede - lietadlo sa nachádza v priesečníku kurzovej a zostupovej roviny.
obr. 12 - Oba ukazovatele v strede - lietadlo sa nachádza v priesečníku kurzovej a zostupovej roviny.


Prípad keď sa lietadlo nachádza vpravo od osi VPD a príliš vysoko nad zostupovou rovinou.
obr. 13 - Prípad keď sa lietadlo nachádza vpravo od osi VPD a príliš vysoko nad zostupovou rovinou.


Prípad keď sa lietadlo nachádza vľavo od osi VPD a príliš nízko pod zostupovou rovinou.
obr. 14 - Prípad keď sa lietadlo nachádza vľavo od osi VPD a príliš nízko pod zostupovou rovinou.